ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SABINA : บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)       ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 54
31/12/2554
งบปี 55
31/12/2555
งบปี 56
31/12/2556
งบปี 57
31/12/2557
 
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ  
สินทรัพย์รวม 2,136.28   2,167.39   2,293.41   2,307.51     
หนี้สินรวม 897.77   862.99   821.12   741.25     
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,238.51   1,304.40   1,472.28   1,566.26     
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 347.50   347.50   347.50   347.50     
รายได้รวม 1,927.27   2,032.48   2,189.43   2,164.60     
กำไรสุทธิ 62.78   92.40   117.15   146.92     
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.90   0.27   0.34   0.42     
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA(%) 6.73   9.12   8.08   8.67     
ROE(%) 4.99   7.27   8.44   9.67     
อัตรากำไรสุทธิ(%) 3.26   4.55   5.35   6.79     
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/2554 28/12/2555 27/12/2556 30/12/2557 17/04/2558
ราคาล่าสุด(บาท) 111.00   24.20   22.40   23.70   23.40  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 7,714.50   8,409.50   7,784.00   8,235.75   8,131.50  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2554 30/09/2555 30/09/2556 30/09/2557 31/12/2557
P/E (เท่า) 81.06   117.88   89.05   67.39   55.35  
P/BV (เท่า) 6.15   6.48   5.41   5.43   5.19  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 18.05   3.73   4.14   4.36   4.51  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 1.17   0.12   0.51   0.55   0.73  
หมายเหตุ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share