ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EE : บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)       ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 54
31/12/2554
งบปี 55
31/12/2555
งบปี 56
31/12/2556
งบปี 57
31/12/2557
 
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ  
สินทรัพย์รวม 1,484.32   1,548.33   1,559.72   1,557.73     
หนี้สินรวม 5.70   7.05   6.33   3.98     
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,478.62   1,541.28   1,553.38   1,553.75     
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,780.00   2,780.00   2,780.00   2,780.00     
รายได้รวม 32.56   105.96   48.58   39.23     
กำไรสุทธิ -9.41   62.66   11.85   0.29     
กำไรต่อหุ้น (บาท) -   0.02   0.00   0.00     
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA(%) -0.57   4.15   0.84   0.09     
ROE(%) -0.63   4.15   0.77   0.02     
อัตรากำไรสุทธิ(%) -28.91   59.13   24.40   0.75     
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/2554 28/12/2555 27/12/2556 30/12/2557 27/03/2558
ราคาล่าสุด(บาท) 0.66   1.21   0.75   1.39   1.20  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,834.80   3,363.80   2,085.00   3,864.20   3,336.00  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2554 30/09/2555 30/09/2556 30/09/2557 31/12/2557
P/E (เท่า) N.A.   917.97   33.70   211.50   11,400.45  
P/BV (เท่า) 1.24   2.27   1.35   2.47   2.15  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.53   0.53   0.56   0.56   0.56  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N.A.   N.A.   N.A.   N.A.   N.A.  
หมายเหตุ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น  
  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)  
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share