ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SSC : บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ ตรวจสอบ
งวดงบการเงิน งบปี/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกำไรขาดทุน
  รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 10,384.81
  รายได้อื่น 1,413.75
  ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 161.42
  รวมรายได้ 11,959.98
  ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ 7,822.29
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,127.28
     ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,091.28
     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,035.99
  รวมค่าใช้จ่าย 11,949.57
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 10.42
  ต้นทุนทางการเงิน 39.13
  ภาษีเงินได้ -316.79
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 288.08
  ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 288.08
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) 1.08
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท) 1.08
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 288.08
  กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย -3.17
  กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 45.43
  ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ 20.22
  ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -8.49
  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด 342.08
     ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 342.08

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share