ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SSC : บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 1/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกำไรขาดทุน
  รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 2,411.42
  รายได้อื่น 41.44
  ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 71.99
  รวมรายได้ 2,524.85
  ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ 1,765.31
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 922.29
     ค่าใช้จ่ายในการขาย 664.07
     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 258.22
  รวมค่าใช้จ่าย 2,687.60
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -162.75
  ต้นทุนทางการเงิน 7.92
  ภาษีเงินได้ -51.54
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -119.14
  ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -119.14
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) -0.45
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท) -0.45
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด -119.14
  กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย 2.38
  ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ -1.79
  ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -0.48
  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด -119.03
     ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -119.03

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)