ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SSC : บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 2/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกำไรขาดทุน
  รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 5,296.15
  รายได้อื่น 77.36
  ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 106.52
  รวมรายได้ 5,480.03
  ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ 3,883.34
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,956.83
     ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,441.89
     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 514.94
  รวมค่าใช้จ่าย 5,840.16
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -360.13
  ต้นทุนทางการเงิน 16.64
  ภาษีเงินได้ -108.53
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -268.24
  ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -268.24
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) -1.01
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท) -1.01
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด -268.24
  กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย -2.12
  ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ -1.25
  ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 0.42
  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด -271.19
     ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -271.19

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)