ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SSC : บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 3/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกำไรขาดทุน
  รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 7,789.41
  รายได้อื่น 91.83
  ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 124.36
  รวมรายได้ 8,005.60
  ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ 5,728.93
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,907.25
     ค่าใช้จ่ายในการขาย 2,143.67
     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 763.58
  รวมค่าใช้จ่าย 8,636.18
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -630.58
  ต้นทุนทางการเงิน 26.82
  ภาษีเงินได้ -173.53
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ -483.86
  ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -483.86
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) -1.82
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท) -1.82
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด -483.86
  กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย -1.85
  ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ -1.73
  ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 0.37
  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด -487.08
     ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -487.08

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share