ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SAMTEL : บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ ตรวจสอบ
งวดงบการเงิน งบปี/2556
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกำไรขาดทุน
  รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 9,250.76
     รายได้จากการขายสินค้า 5,882.78
     รายได้จากการให้บริการ 3,367.98
  รายได้อื่น 116.36
     ดอกเบี้ยรับ 2.33
     เงินปันผลรับ 5.04
     กำไรจากการขายเงินลงทุน 18.19
     กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร 5.01
     กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 63.76
     หนี้สูญได้รับคืนและโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2.90
     รายได้อื่น - อื่น ๆ 19.12
  รวมรายได้ 9,367.12
  ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ 7,459.06
     ต้นทุนขายสินค้า 4,952.48
     ต้นทุนการให้บริการ 2,506.58
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 486.68
     ค่าใช้จ่ายในการขาย 126.10
     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 360.58
  ค่าใช้จ่ายอื่น 30.98
     ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา 25.71
     ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น 5.22
     ค่าใช้จ่ายอื่น - อื่น ๆ 0.05
  รวมค่าใช้จ่าย 7,976.72
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 1,390.40
  ต้นทุนทางการเงิน 368.41
  ภาษีเงินได้ 165.26
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 856.73
  ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 856.51
  ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 0.21
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) 1.40
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท) 1.39
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 856.73
  ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ -0.00
  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด 856.72
     ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 856.51
     ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 0.21

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)