ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SAMTEL : บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 3/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกำไรขาดทุน
  รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 5,146.78
  รายได้อื่น 137.76
  รวมรายได้ 5,284.54
  ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ 4,163.49
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 356.56
     ค่าใช้จ่ายในการขาย 87.14
     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 269.42
  ค่าใช้จ่ายอื่น 10.66
  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 1.02
  รวมค่าใช้จ่าย 4,531.73
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 752.81
  ต้นทุนทางการเงิน 174.88
  ภาษีเงินได้ 27.07
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 550.85
  ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 554.28
  ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -3.43
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) 0.90
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท) 0.90
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 550.85
  กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน -6.40
  ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ 0.00
  ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 1.16
  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด 545.61
     ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 549.04
     ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -3.43

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share