ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
OISHI : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 1/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกำไรขาดทุน
  รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 2,724.14
     รายได้จากการขายสินค้า 2,724.14
  รายได้อื่น 11.35
  รวมรายได้ 2,735.49
  ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ 1,831.06
     ต้นทุนขายสินค้า 1,831.06
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 768.57
     ค่าใช้จ่ายในการขาย 317.36
     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 451.21
  รวมค่าใช้จ่าย 2,599.63
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 135.86
  ต้นทุนทางการเงิน 22.84
  ภาษีเงินได้ -3.29
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 116.30
  ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 116.30
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) 0.62
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 116.30
  ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ -0.82
  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด 115.48
     ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 115.48

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)