ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
OISHI : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 2/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกำไรขาดทุน
  รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 6,059.43
     รายได้จากการขายสินค้า 6,059.43
  รายได้อื่น 30.66
     กำไรจากการปริวรรตเงินตรา 2.54
     รายได้อื่น - อื่น ๆ 28.12
  รวมรายได้ 6,090.09
  ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ 4,027.64
     ต้นทุนขายสินค้า 4,027.64
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,820.23
     ค่าใช้จ่ายในการขาย 854.36
     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 965.87
  รวมค่าใช้จ่าย 5,847.86
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 242.23
  ต้นทุนทางการเงิน 44.58
  ภาษีเงินได้ -1.36
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 199.00
  ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 199.00
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) 1.06
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 199.00
  ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ -0.70
  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด 198.31
     ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 198.31

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)