ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
OISHI : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ ตรวจสอบ
งวดงบการเงิน งบปี/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกำไรขาดทุน
  รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 12,404.50
     รายได้จากการขายสินค้า 12,404.50
  รายได้อื่น 111.85
     ดอกเบี้ยรับ 1.59
     กำไรจากการปริวรรตเงินตรา 28.50
     รายได้อื่น - อื่น ๆ 81.76
  รวมรายได้ 12,516.35
  ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ 8,198.53
     ต้นทุนขายสินค้า 8,198.53
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,721.96
     ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,694.92
     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,027.04
  รวมค่าใช้จ่าย 11,920.48
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 595.86
  ต้นทุนทางการเงิน 97.10
  ภาษีเงินได้ -22.00
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 520.76
  ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 524.94
  ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -4.17
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) 2.80
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 520.76
  กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน -15.58
  ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ -2.37
  ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 1.95
  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด 504.75
     ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 509.13
     ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -4.37

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share