ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
OISHI : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 3/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกำไรขาดทุน
  รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 8,942.21
     รายได้จากการขายสินค้า 8,942.21
  รายได้อื่น 77.29
     ดอกเบี้ยรับ 1.07
     กำไรจากการปริวรรตเงินตรา 28.42
     รายได้อื่น - อื่น ๆ 47.80
  รวมรายได้ 9,019.50
  ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ 5,963.53
     ต้นทุนขายสินค้า 5,963.53
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,771.45
     ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,310.04
     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,461.42
  รวมค่าใช้จ่าย 8,734.98
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 284.52
  ต้นทุนทางการเงิน 68.94
  ภาษีเงินได้ -15.50
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 231.08
  ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 232.14
  ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -1.05
  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) 1.23
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 231.08
  ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ -1.66
  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด 229.43
     ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 230.80
     ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -1.38

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share