ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 1/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกระแสเงินสด
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ 27,447.96
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 22,528.32
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) -35.32
  ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) -63.15
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 4,106.18
  ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย -4,582.92
  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน -2,149.19
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ) 0.71
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม -112.84
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร 36.26
  ต้นทุนทางการเงิน 4,753.00
  ภาษีเงินได้ 13,067.48
  รายการปรับปรุงอื่น ๆ -645.60
  เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 64,350.88
  สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 69,254.73
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 59,363.81
     ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 11,951.49
     สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -2,793.27
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 564.98
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 167.72
  หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -57,828.53
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -46,092.17
     เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -9,811.70
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -2,368.57
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 443.91
  เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน 75,777.09
  จ่ายภาษีเงินได้ -2,930.85
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 72,846.24
  เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -156.84
  เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 276.44
     เงินลงทุนระยะยาวลดลง 276.44
  เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 44.73
     เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่นลดลง 44.73
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -25,683.78
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 0.40
     เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -25,684.18
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -2,316.41
     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) -2,316.41
  สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -504.71
     สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน (เพิ่มขึ้น) -504.71
  เงินปันผลรับ 101.83
  ดอกเบี้ยรับ 481.33
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -27,757.42
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -2,484.68
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -2,355.66
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ลดลง) -2,355.66
  เงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 3,341.31
  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) -91.20
     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง) -91.20
  เงินปันผลจ่าย -17.94
  ดอกเบี้ยจ่าย -4,462.67
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -6,070.84
  รายการอื่น ๆ -1,208.03
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 37,809.95
  ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -602.45
  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 837.29
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 157,683.49
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 195,728.28

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)