ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ ตรวจสอบ
งวดงบการเงิน งบปี/2556
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกระแสเงินสด
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ 94,652.27
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 76,314.56
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) -8.31
  ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย / เสื่อมสภาพ (โอนกลับ) -10.26
  ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) 29.91
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 20,472.92
  ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย -27,078.77
  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 6,321.63
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ) -81.36
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม -399.34
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร 261.88
  ต้นทุนทางการเงิน 18,295.30
  ภาษีเงินได้ 47,692.14
  รายการปรับปรุงอื่น ๆ 278.66
  เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 236,741.23
  สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -33,074.75
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -33,261.65
     ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 4,221.69
     สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 254.83
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 2,004.57
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -6,294.19
  หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 7,482.84
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 4,169.80
     เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -821.06
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,137.83
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,996.28
  เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน 211,149.33
  จ่ายภาษีเงินได้ -45,822.48
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 165,326.85
  เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 3,778.52
  เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 6,604.46
     เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) -184.50
     เงินลงทุนระยะยาวลดลง 6,788.96
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง -11,050.85
     เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) -11,050.85
  เงินลงทุนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -20.01
     เงินลงทุนอื่น (เพิ่มขึ้น) -20.01
  เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1,248.75
     เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) -11.29
     เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่นลดลง 1,260.04
  เงินทดรองและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 44.39
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -110,415.78
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 78.95
     เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -110,494.73
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -1,406.51
     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) -1,406.51
  สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -2,624.11
     สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน (เพิ่มขึ้น) -2,624.11
  เงินปันผลรับ 15,779.35
  ดอกเบี้ยรับ 2,708.59
  รายการอื่น ๆ -10.45
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -95,363.66
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 923.10
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 16,098.78
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 56,508.38
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ลดลง) -40,409.60
  เงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -6,525.09
  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) -110.42
     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง) -110.42
  เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุน 280.00
  เงินปันผลจ่าย -46,367.65
  ดอกเบี้ยจ่าย -20,089.08
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -55,790.36
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 14,172.83
  ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,538.34
  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 3,048.26
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 136,924.06
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 157,683.49

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)