ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 2/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกระแสเงินสด
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ 57,885.83
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 48,818.62
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) -14.92
  ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย / เสื่อมสภาพ (โอนกลับ) -0.51
  ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) -15.58
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 10,789.46
  ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย -9,542.59
  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 454.42
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ) 1.84
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม -1,032.96
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร -7.06
  ต้นทุนทางการเงิน 10,561.05
  ภาษีเงินได้ 22,327.52
  รายการปรับปรุงอื่น ๆ -494.92
  เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 139,730.19
  สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 48,440.91
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 47,428.84
     ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -1,172.02
     สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 756.46
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 2,049.56
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -621.93
  หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -59,286.53
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -47,221.86
     เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -8,411.25
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -2,188.16
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -1,465.26
  เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน 128,884.57
  จ่ายภาษีเงินได้ -41,075.38
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 87,809.19
  เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 190.97
  เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 2,695.88
     เงินลงทุนระยะยาวลดลง 2,695.88
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง -26,463.27
     เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) -26,463.27
  เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 145.43
     เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) -5.78
     เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่นลดลง 151.21
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -48,907.96
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 27.47
     เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -48,935.43
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -3,487.20
     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) -3,487.20
  สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -713.88
     สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน (เพิ่มขึ้น) -713.88
  เงินปันผลรับ 6,915.68
  ดอกเบี้ยรับ 2,430.44
  รายการอื่น ๆ 12,435.74
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -54,758.18
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -478.84
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 3,347.73
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 19,691.36
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ลดลง) -16,343.63
  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) -300.36
     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง) -300.36
  ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 32,556.85
     เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ 32,556.85
  เงินปันผลจ่าย -27,319.55
  ดอกเบี้ยจ่าย -10,018.62
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -2,212.79
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 30,838.23
  ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -744.97
  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 168.86
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 157,683.49
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 187,945.60

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)