ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ ตรวจสอบ
งวดงบการเงิน งบปี/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกระแสเงินสด
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ 55,794.93
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 117,007.02
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 1,406.95
  ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) 1,091.67
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 6,702.68
  ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย -2,942.05
  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน -875.27
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ) 36,707.17
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น -1,081.25
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อื่น 211.62
  ต้นทุนทางการเงิน 21,463.07
  ภาษีเงินได้ 41,028.52
  รายการปรับปรุงอื่น ๆ -2,866.47
  เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 273,648.60
  สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 97,173.07
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 96,390.23
     เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 5,162.21
     สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -258.03
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -6,284.70
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 2,163.37
  หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -85,627.77
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -84,870.55
     เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,534.91
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -1,175.04
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -2,117.09
  เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน 285,193.91
  จ่ายภาษีเงินได้ -49,826.41
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 235,367.50
  เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -18,289.27
  เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 2,699.38
     เงินลงทุนระยะยาวลดลง 2,699.38
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง -26,854.37
     เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) -26,854.37
  เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -9.01
     เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) -9.01
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -114,142.21
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 20.42
     เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -114,162.62
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -12,687.79
     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) -12,687.79
  สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -1,540.63
     สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน (เพิ่มขึ้น) -1,540.63
  เงินปันผลรับ 11,533.81
  ดอกเบี้ยรับ 2,348.09
  รายการอื่น ๆ 12,880.92
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -144,061.07
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 7,984.91
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -17,456.12
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น 31,741.57
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น (ลดลง) -49,197.69
  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) -361.38
     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง) -361.38
  ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 32,334.66
     เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ 32,334.66
  เงินปันผลจ่าย -48,837.49
  ดอกเบี้ยจ่าย -20,980.01
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -47,315.43
  รายการอื่น ๆ -227.48
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 43,763.51
  ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,527.10
  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 811.33
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 157,683.49
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 203,785.43

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share