ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 3/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกระแสเงินสด
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ 82,443.94
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 81,450.86
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) -52.47
  ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) -16.52
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 15,161.43
  ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย -13,041.64
  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 757.64
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น -1,032.96
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อื่น 6.64
  ต้นทุนทางการเงิน 15,796.00
  ภาษีเงินได้ 33,031.74
  รายการปรับปรุงอื่น ๆ -2,611.06
  เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 211,893.62
  สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 45,194.26
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 40,615.97
     เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1,382.10
     สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 3,514.46
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 157.86
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -476.13
  หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -54,940.11
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -43,907.64
     เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -6,143.69
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -1,858.95
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -3,029.84
  เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน 202,147.77
  จ่ายภาษีเงินได้ -45,511.56
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 156,636.21
  เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 942.86
  เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 2,695.88
     เงินลงทุนระยะยาวลดลง 2,695.88
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง -26,338.16
     เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) -26,338.16
  เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 46.17
     เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) -5.78
     เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่นลดลง 51.95
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -78,587.29
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15.41
     เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -78,602.71
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -5,595.49
     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) -5,595.49
  สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -930.30
     สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน (เพิ่มขึ้น) -930.30
  เงินปันผลรับ 11,533.79
  ดอกเบี้ยรับ 1,706.12
  รายการอื่น ๆ 12,833.75
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -81,692.68
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,622.15
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -14,105.76
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น 21,100.95
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น (ลดลง) -35,206.71
  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) -452.87
     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง) -452.87
  ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 32,258.96
     เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ 32,258.96
  เงินปันผลจ่าย -31,700.92
  ดอกเบี้ยจ่าย -14,125.92
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -25,504.35
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 49,439.18
  ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -355.14
  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น (ลดลง) -1,016.66
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 157,683.49
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 205,750.87

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share