ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BLAND : บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 3/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  สินทรัพย์
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 829.78
  เงินลงทุนระยะสั้น 2,887.51
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 527.04
  สินค้าคงเหลือ 13,530.66
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 170.45
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 17,945.44
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 11,323.71
     อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11,323.71
  ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,432.18
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 22,896.16
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 15.74
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 952.74
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36,620.53
  รวมสินทรัพย์ 54,565.98
  หนี้สิน
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 203.81
  เจ้าหนี้ค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง 369.88
  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,766.90
     หนี้สินระยะยาวอื่น 2,766.90
  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,050.83
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 780.92
     ดอกเบี้ยค้างจ่าย 455.90
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ 325.02
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,172.34
  หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 21.66
  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2,558.49
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,580.14
  รวมหนี้สิน 7,752.48
  ส่วนของผู้ถือหุ้น
  ทุนจดทะเบียน 29,584.07
     หุ้นสามัญ 29,584.07
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 20,643.89
     หุ้นสามัญ 20,643.89
  ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น 1,976.70
     หุ้นสามัญ 1,976.70
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 12,390.93
     กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว 126.43
        สำรองตามกฎหมาย 126.43
     กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 12,264.50
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 11,801.97
     รายการอื่น 11,801.97
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 46,813.49
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 46,813.49

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)