ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BLAND : บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 3/2558
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  สินทรัพย์
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,052.77
  เงินลงทุนระยะสั้น 9,838.82
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 552.00
     บุคคลหรือกิจการอื่น 607.79
     หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 55.79
  สินค้าคงเหลือ 12,910.62
     ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 12,910.62
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 195.95
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ 195.95
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 24,550.17
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 6,740.21
     อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 6,740.21
  ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,378.83
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 29,691.08
     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 29,691.08
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 345.79
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 548.64
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ 548.64
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 38,704.56
  รวมสินทรัพย์ 63,254.73
  หนี้สิน
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 367.60
     บุคคลหรือกิจการอื่น 367.60
  เจ้าหนี้ค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง 278.94
  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,511.03
     ตราสารหนี้ 2,511.03
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,260.63
     ดอกเบี้ยค้างจ่าย 426.34
     เงินมัดจำ 800.40
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ 1,033.90
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,418.20
  หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,900.00
     เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน 3,900.00
  หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 22.91
  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,396.17
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,319.08
  รวมหนี้สิน 10,737.28
  ส่วนของผู้ถือหุ้น
  ทุนจดทะเบียน 29,584.07
     หุ้นสามัญ 29,584.07
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 20,662.33
     หุ้นสามัญ 20,662.33
  ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น 1,995.05
     หุ้นสามัญ 1,995.05
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 12,161.04
     กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว 214.68
        สำรองตามกฎหมาย 214.68
     กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 11,946.35
  หุ้นทุนรับซื้อคืน / หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย 2,336.02
     จำนวนหุ้นทุนซื้อคืน (หน่วย : หุ้น) 1,155,011,400.00
     หุ้นทุนซื้อคืน 2,336.02
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 12,003.76
     เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 0.00
     รายการอื่น 12,003.76
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 44,486.15
  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 8,031.30
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 52,517.45

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share