ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BLAND : บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ ตรวจสอบ
งวดงบการเงิน งบปี/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  สินทรัพย์
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,161.83
  เงินลงทุนระยะสั้น 3,200.65
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 441.60
  สินค้าคงเหลือ 13,374.12
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 110.36
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 18,288.55
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 12,008.72
     อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12,008.72
  ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,418.91
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 22,917.42
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 19.17
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 567.09
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36,931.31
  รวมสินทรัพย์ 55,219.86
  หนี้สิน
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 299.63
  เจ้าหนี้ค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง 365.92
  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,754.45
     หนี้สินระยะยาวอื่น 2,754.45
  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 746.97
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 791.01
     ดอกเบี้ยค้างจ่าย 453.70
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ 337.31
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,957.98
  หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 22.91
  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2,409.37
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,432.28
  รวมหนี้สิน 7,390.26
  ส่วนของผู้ถือหุ้น
  ทุนจดทะเบียน 29,584.07
     หุ้นสามัญ 29,584.07
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 20,643.89
     หุ้นสามัญ 20,643.89
  ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น 1,976.70
     หุ้นสามัญ 1,976.70
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 13,015.08
     กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว 214.68
        สำรองตามกฎหมาย 214.68
     กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 12,800.39
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 12,193.93
     เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 0.16
     รายการอื่น 12,193.77
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 47,829.60
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 47,829.60

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)