ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BLAND : บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 2/2558
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  สินทรัพย์
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,326.03
  เงินลงทุนระยะสั้น 1,196.85
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 427.97
  สินค้าคงเหลือ 13,420.97
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 174.86
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ 174.86
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 27,546.68
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 12,315.29
     อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12,315.29
  ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,391.87
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 22,872.80
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 345.79
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 553.23
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 37,478.99
  รวมสินทรัพย์ 65,025.67
  หนี้สิน
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 586.05
  เจ้าหนี้ค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง 593.60
  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,546.92
     หนี้สินระยะยาวอื่น 2,546.92
  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 696.54
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,907.58
     ดอกเบี้ยค้างจ่าย 421.88
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ 1,485.70
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,330.68
  หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,900.00
     เงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น 3,900.00
  หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 22.91
  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,237.66
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,160.57
  รวมหนี้สิน 11,491.25
  ส่วนของผู้ถือหุ้น
  ทุนจดทะเบียน 29,584.07
     หุ้นสามัญ 29,584.07
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 20,643.98
     หุ้นสามัญ 20,643.98
  ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น 1,976.78
     หุ้นสามัญ 1,976.78
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 12,025.26
     กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว 214.68
        สำรองตามกฎหมาย 214.68
     กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 11,810.58
  หุ้นทุนรับซื้อคืน / หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย 1,162.52
     จำนวนหุ้นทุนซื้อคืน (หน่วย : หุ้น) 538,423,500.00
     หุ้นทุนซื้อคืน 1,162.52
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 12,193.28
     เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 36.62
     รายการอื่น 12,156.66
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 45,676.78
  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 7,857.63
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 53,534.41

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share