ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BLAND : บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
บริษัท/หลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
     ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 1/2558
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  สินทรัพย์
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,796.14
  เงินลงทุนระยะสั้น 2,517.81
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 414.45
  สินค้าคงเหลือ 13,351.13
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 119.22
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ 119.22
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 18,198.75
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 12,282.85
     อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12,282.85
  ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,405.84
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 22,878.20
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 17.35
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 559.39
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 37,143.64
  รวมสินทรัพย์ 55,342.39
  หนี้สิน
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 222.21
  เจ้าหนี้ค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง 346.99
  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,744.78
     หนี้สินระยะยาวอื่น 2,744.78
  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 553.24
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 808.17
     ดอกเบี้ยค้างจ่าย 452.20
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ 355.97
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,675.40
  หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 22.91
  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2,433.22
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,456.14
  รวมหนี้สิน 7,131.53
  ส่วนของผู้ถือหุ้น
  ทุนจดทะเบียน 29,584.07
     หุ้นสามัญ 29,584.07
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 20,643.97
     หุ้นสามัญ 20,643.97
  ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น 1,976.78
     หุ้นสามัญ 1,976.78
  กำไร (ขาดทุน) สะสม 13,414.98
     กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว 214.68
        สำรองตามกฎหมาย 214.68
     กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 13,200.29
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 12,175.13
     เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 0.01
     รายการอื่น 12,175.12
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 48,210.86
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 48,210.86

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)