ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 2/2558
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกระแสเงินสด
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ -5.69
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 22.74
     ค่าเสื่อมราคา 22.74
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) -0.04
  ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย / เสื่อมสภาพ (โอนกลับ) 11.58
  ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย -31.97
  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 21.63
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ) -1.42
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร -0.02
  ต้นทุนทางการเงิน 1.22
  รายการปรับปรุงอื่น ๆ 0.58
  เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 18.61
  สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -17.80
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -20.49
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 14.96
     เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.74
     สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -11.72
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1.17
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -2.47
  หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -27.78
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -19.17
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -28.77
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 20.72
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -0.56
  เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน -26.97
  จ่ายดอกเบี้ย -0.72
  จ่ายภาษีเงินได้ -2.62
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน -30.31
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -3.76
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1.49
     เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -5.25
  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -0.03
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -3.78
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -53.46
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -53.46
  รายการอื่น ๆ -9.80
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -97.35
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 333.08
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 235.73

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)