ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 2/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกระแสเงินสด
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ -240.03
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 27.33
     ค่าเสื่อมราคา 27.33
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) -1.31
  ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย / เสื่อมสภาพ (โอนกลับ) -0.82
  ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย -50.47
  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน -2.07
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ) -8.68
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร -0.12
  ต้นทุนทางการเงิน 1.00
  รายการปรับปรุงอื่น ๆ 1.25
  เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน -273.91
  สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 323.18
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 130.83
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 6.53
     เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -0.18
     สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 30.88
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -4.72
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 159.83
  หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -197.39
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -156.60
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -5.68
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -32.82
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -2.29
  เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน -148.12
  จ่ายดอกเบี้ย -0.02
  จ่ายภาษีเงินได้ -1.37
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน -149.52
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -6.44
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 0.22
     เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -6.66
  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -0.02
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -6.46
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 63.08
  เงินปันผลจ่าย -9.80
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 53.28
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -102.70
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 450.93
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 348.23

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)