ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 1/2558
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกระแสเงินสด
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ 11.13
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 11.35
     ค่าเสื่อมราคา 11.35
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) -0.02
  ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) 13.17
  ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย -17.12
  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 13.85
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ) -1.42
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร -0.18
  ต้นทุนทางการเงิน 0.97
  รายการปรับปรุงอื่น ๆ 0.29
  เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 32.01
  สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -44.40
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1.53
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 9.16
     ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -7.89
     ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.58
     สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -43.56
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 2.69
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -6.92
  หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2.17
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2.32
     เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -22.29
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 22.54
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -0.41
  เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน -10.22
  จ่ายดอกเบี้ย -0.70
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน -10.92
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -1.79
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 0.49
     เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -2.27
  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -0.02
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -1.80
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -53.46
  เงินปันผลจ่าย -9.80
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -63.26
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -75.99
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 333.08
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 257.09

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)