ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ สอบทาน
งวดงบการเงิน งบไตรมาส 3/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกระแสเงินสด
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ -225.29
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 40.93
     ค่าเสื่อมราคา 40.93
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) -1.35
  ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย / เสื่อมสภาพ (โอนกลับ) -0.98
  ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย -74.66
  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน -9.41
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ) -8.68
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0.02
  ต้นทุนทางการเงิน 1.85
  รายการปรับปรุงอื่น ๆ 1.88
  เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน -275.69
  สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 370.33
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 125.49
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 6.94
     เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -0.34
     สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 81.85
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1.17
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 155.22
  หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -288.71
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -226.09
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -1.71
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -40.24
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -20.67
  เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน -194.07
  จ่ายดอกเบี้ย -0.79
  จ่ายภาษีเงินได้ -1.37
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน -196.24
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง -60.20
     เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) -60.20
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -14.13
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 0.29
     เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -14.42
  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -0.04
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -74.37
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 105.82
  เงินปันผลจ่าย -9.80
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 96.02
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -174.58
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 450.93
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 276.35

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)