ผลประกอบการสำคัญ (ตาราง)      ผลประกอบการสำคัญ (กราฟ)       งบการเงินล่าสุด   

ประเภทงบ งบรวม
สถานะของงบ ตรวจสอบ
งวดงบการเงิน งบปี/2557
งบการเงินฉบับล่าสุด
งบแสดงฐานะการเงิน     งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบกระแสเงินสด
หน่วย: ล้านบาท
  งบกระแสเงินสด
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ -251.44
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 51.78
     ค่าเสื่อมราคา 51.78
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 57.64
  ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย / เสื่อมสภาพ (โอนกลับ) 4.46
  ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย -90.32
  (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน -12.98
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ) -8.68
  (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร 1.50
  ต้นทุนทางการเงิน 4.21
  รายการปรับปรุงอื่น ๆ 2.51
  เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน -241.32
  สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 459.38
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 191.16
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 7.28
     เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.19
     สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 107.81
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -0.16
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 153.11
  หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -333.13
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -220.09
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -16.46
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -73.65
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -22.93
  เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน -115.07
  จ่ายดอกเบี้ย -2.34
  จ่ายเงินปันผล -1.37
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน -118.78
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง -60.20
     เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) -60.20
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -36.66
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 0.41
     เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -37.07
  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -0.14
  เงินปันผลรับ 55.35
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -41.65
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 52.38
  เงินปันผลจ่าย -9.80
  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 42.58
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -117.85
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 450.93
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 333.08

หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)